Carcleaning bedrijf in herwijnen detailing luxe autos

Algemene Voorwaarden VDS HERWIJNEN

Huib van der Sloot h.o.d.n. VDS HERWIJNEN
(hierna: VDS HERWIJNEN) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 76914348 en is gevestigd aan Achterweg 28D te Herwijnen

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de
  hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
  anders is aangegeven.
 2. Aanbod:
  iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten
  door VDS HERWIJNEN.
 3. Bedrijf:
  de natuurlijke of rechtspersoon
  die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die
  niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die VDS HERWIJNEN
  aanbiedt, zijn diverse schoonmaakwerkzaamheden aan voertuigen, zowel interieur
  als exterieur.
 6. AannemerVDS HERWIJNEN die het werk
  zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren
 7. Hulpmiddelen:De Hulpmiddelen ten
  behoeve van de Werkzaamheden door Aannemer ingezette middelen zoals
  reinigingsmiddelen en materialen etc.
 8. Object: het door Opdrachtgever
  aangewezen voertuig waarvoor VDS HERWIJNEN de Werkzaamheden uitvoert.
 9. Opdrachtgever:
  de Consument die of het Bedrijf dat VDS HERWIJNEN heeft aangesteld, projecten
  aan VDS HERWIJNEN heeft verleend voor Diensten die door VDS HERWIJNEN worden
  uitgevoerd, of waaraan VDS HERWIJNEN een voorstel op grond van een Overeenkomst
  heeft gedaan.
 10. Overeenkomst:
  elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en VDS
  HERWIJNEN tot het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, alsmede ieder
  schoonmaakcontract, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel
  vormen.
 11. Werkzaamheden:
  wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt
  er gedoeld op de schoonmaakwerkzaamheden alsmede aanverwante werkzaamheden in
  de breedste zin van het woord.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
  op elk Aanbod van VDS HERWIJNEN, elke Overeenkomst tussen VDS HERWIJNEN en
  Opdrachtgever en op elke dienst die door VDS HERWIJNEN wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten,
  krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VDS HERWIJNEN aan Opdrachtgever aangeven
  op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is
  niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden
  afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met VDS HERWIJNEN is
  overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van
  toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever
  zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze
  algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd,
  blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
  nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met
  dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of
  situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen
  beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404
  BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt
  verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing
  naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door VDS HERWIJNEN gedane aanbiedingen
  zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
  uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. VDS HERWIJNEN is slechts aan een Aanbod
  gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt
  bevestigd. Niettemin heeft VDS HERWIJNEN het recht een Overeenkomst met een
  (potentiële) Opdrachtgever om een voor VDS HERWIJNEN gegronde reden te
  weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de
  aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat
  Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
  Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen
  grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet
  automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Termijnen in het Aanbod van VDS HERWIJNEN
  zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan
  geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het
  moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van VDS HERWIJNEN heeft
  aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan VDS
  HERWIJNENte retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft
  op het Aanbod per e-mail.
 2. VDS HERWIJNEN is niet gehouden aan een
  Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft
  moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing
  of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever
  geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde
  opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de
  bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met VDS HERWIJNEN
  wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan VDS HERWIJNEN wordt
  toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met
  VDS HERWIJNEN is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever
  zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft
  gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij VDS
  HERWIJNEN met instemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met
  de Dienstverlening en Opdrachtgever door middel van deze instemming afziet van
  haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere
  Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk
  aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
  verplichtingen.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de
  duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als VDS HERWIJNEN kan
  de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
  nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is
  gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar
  verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te
  komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en
  medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van
  Opdrachtgever onverlet voor zover VDS HERWIJNEN ten tijde van de ontbinding
  reeds (schoonmaak)werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
  Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als VDS HERWIJNEN kan
  de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk
  schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in
  surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of wettelijke
  schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast of de betreffende
  onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven
  vermeld zich voordoet, is VDS HERWIJNEN nimmer gehouden tot restitutie van
  reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. Ingeval van annulering van een reeds
  bevestigde losse afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de Werkzaamheden, is
  Opdrachtgever verplicht de volledige kosten te voldoen, tenzij anders
  overeengekomen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. VDS HERWIJNEN zal zich inspannen om de
  overeengekomen werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te
  voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. VDS HERWIJNEN
  staat in voor een professionele dienstverlening.
 2. De omvang en de reikwijdte van de
  Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn
  gebaseerd op de Werkzaamheden zoals vastgelegd in de offerte dan wel de
  opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen
  het kader van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
 3. De Werkzaamheden worden uitgevoerd op de
  dagen en tijden waarop volgens de meest recente cao in het Schoonmaak- en
  Glazenwassersbedrijf geen toeslag voor bijzondere uren van toepassing is.
  Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever dienen te worden
  uitgevoerd op afwijkende dagen en tijden, wordt hiervoor een toeslag in
  rekening gebracht conform de cao, tenzij anders overeengekomen.
 4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie
  en gegevens zijn de basis waarop de door VDS HERWIJNEN aangeboden Diensten en
  de prijzen zijn gebaseerd.
 5. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is
  VDS HERWIJNEN niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever
  op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen
  Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden
  opleveren voor VDS HERWIJNEN, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig
  de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. VDS HERWIJNEN is gerechtigd om voor de
  uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. VDS HERWIJNEN heeft het recht reclame te
  maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering
  van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of
  niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft
  aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet
  tijdig is ontvangen door VDS HERWIJNEN of tijdens de uitvoering hinder
  ondervindt in verband met een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever of
  diens werknemers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en
  risico van Opdrachtgever komen sprake is van vertraging, heeft VDS HERWIJNEN
  recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en
  bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven
  genoemd komen niet voor vergoeding in aanmerking en komen voor rekening en
  risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door VDS
  HERWIJNEN verzochte informatie in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve
  van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst . Bij gebreke
  hiervan kan het voorkomen dat VDS HERWIJNEN niet in staat is alle
  overeengekomen Werkzaamheden tijdig en volledig uit te voeren.
 2. VDS HERWIJNEN is niet verplicht om de
  juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
  controleren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor
  rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te
  dragen dat:
 • Alle voor de uitvoering van de
  Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig en op de door
  VDS HERWIJNEN gewenste wijze aan VDS HERWIJNEN ter beschikking worden gesteld;
 • VDS HERWIJNEN toegang krijgt tot
  het voertuig door middel van een sleutel.
 • Het voertuig leeg wordt geruimd
  alvorens aanvang wordt gemaakt met de Werkzaamheden. Bij gebreke hiervan dient
  Opdrachtgever extra kosten te betalen.
 • Opdrachtgever voorafgaand aan de
  Werkzaamheden het formulier invult en eventuele schades en bijzonderheden ten
  aanzien van het voertuig vermeldt;
 • Opdrachtgever beschikt over een
  adequate (inboedel en/of aansprakelijkheids)verzekering voor haar auto in
  verband met de Werkzaamheden die VDS HERWIJNEN uitvoert aan de auto van
  Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever;
 • Zij eigenaar is van het
  betreffende voertuig, dan wel beschikt over een volmacht om Werkzaamheden door
  VDS HERWIJNEN te laten verrichten aan het voertuig;
 • het voertuig wordt afgenomen op
  het moment dat deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld,
  oplevering van het voertuig geschiedt in beginsel op de door VDS HERWIJNEN
  opgegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.
 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in
  dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is VDS HERWIJNEN gerechtigd de
  uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever
  wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de
  opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra
  werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor
  rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Hulpmiddelen

 1. VDS HERWIJNEN is vrij in haar keuze van
  Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij Partijen
  schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Hulpmiddelen blijven eigendom van VDS
  HERWIJNEN tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden (meerwerk) en wijzigingen

 1. Geringe afwijkingen van de overeengekomen
  Werkzaamheden zullen indien deze naar inzicht van VDS HERWIJNEN noodzakelijk
  zijn of door Opdrachtgever worden gewenst, in beginsel kosteloos worden
  uitgevoerd, tenzij de omvang van de Overeenkomst zodanig of voor langere duur
  dient te worden gewijzigd. In een dergelijk geval, is is Opdrachtgever
  verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het
  overeengekomen tarief. VDS HERWIJNEN is niet verplicht om aan dit verzoek te
  voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte
  Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien Opdrachtgever de inhoud of omvang
  van de Overeenkomst met inbegrip van de overeengekomen Werkzaamheden, treden
  partijen in overleg. De overeengekomen wijzigingen dienen schriftelijk te
  worden vastgelegd. Indien naar inzicht van VDS HERWIJNEN noodzakelijk wordt de
  oorspronkelijke opdrachtbevestiging aangepast. Opdrachtgever dient deze
  aangevulde opdrachtbevestiging opnieuw te ondertekenen, waarna deze een onverbrekelijk
  geheel vormt met de Overeenkomst.
 3. Alle benodigde Hulp- en reinigingsmiddelen
  zijn bij het Aanbod inbegrepen, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de
  Werkzaamheden met behulp van speciale hulp- en reinigingsmiddelen worden
  uitgevoerd. Opdrachtgever is gehouden om de hiervoor door VDS HERWIJNEN
  gemaakte kosten te voldoen.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de door
  partijen overeengekomen Werkzaamheden en zijn in beginsel exclusief
  omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. VDS HERWIJNEN voert haar dienstverlening
  uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is in beginsel inclusief
  kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij expliciet anders
  overeengekomen.
 3. Wanneer VDS HERWIJNEN op locatie van
  Opdrachtgever de Werkzaamheden uitvoert, zijn de bijkomende voorrijkosten tot
  55 kilometer gratis, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van
  derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door VDS HERWIJNEN haar ingezet
  worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat
  Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is
  overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een
  aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of
  verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
  uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien sprake is van een periodieke
  betalingsverplichting van Opdrachtgever, is VDS HERWIJNEN gerechtigd om de
  geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de
  Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van
  tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de
  prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming
  van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met
  een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na
  mededeling van de prijswijziging aan VDS HERWIJNEN heeft laten weten gebruik te
  willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag VDS HERWIJNEN er
  gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft
  ingestemd.
 8. Prijswijzigingen die buiten de macht van
  VDS HERWIJNEN worden veroorzaakt ten gevolge van wijzigingen in wet- en
  regelgeving of wijzigingen in de geldende cao worden aan Opdrachtgever
  doorberekend. VDS HERWIJNEN is slechts gerechtigd om de geldende prijzen en
  tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige
  prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor
  zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens,
  zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar
  kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van VDS HERWIJNEN.
 10. In geval van liquidatie, insolventie,
  faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens
  Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever
  uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 11 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting
  voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan
  haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in
  verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke
  aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning
  om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de
  buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar
  verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim
  is, zal VDS HERWIJNEN zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de
  wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en
  vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
  berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien VDS HERWIJNEN meer of hogere kosten
  heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in
  aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en
  executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

Indien VDS HERWIJNEN bij de uitvoering van de
Werkzaamheden in aanraking komt met (persoons)gegevens of andere vertrouwelijke
gegevens van Opdrachtgever gaat zij hier zorgvuldig mee en zal deze slechts
conform de geldende normen en voor zover noodzakelijk bij de uitvoering van de
Overeenkomst gebruiken. VDS HERWIJNEN legt deze verplichting tevens op aan de
door haar ingeschakelde derde, doch staat zij niet in voor het handelen van
deze derden.

 

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. VDS HERWIJNEN, is bevoegd de nakoming van
  de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe
  ingang te ontbinden, indien:

a.
Opdrachtgever de verplichtingen
uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.
VDS HERWIJNEN, na het sluiten van
de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen;

c.
Opdrachtgever bij het sluiten van
de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling
uitblijft of onvoldoende is;

d.
Indien door vertraging zijdens
Opdrachtgever niet langer van VDS HERWIJNEN kan worden gevergd dat zij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,
is  gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

e.
Indien zich omstandigheden
voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de
huidige vorm in redelijkheid niet van VDS HERWIJNEN kan worden gevergd;

f.
Opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan Opdrachtgever
al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek
daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is
gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest;

g.
Het bedrijf van Opdrachtgever
wordt geliquideerd;

h.
Opdrachtgever haar bedrijfsvoering
staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt;

 1. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan
  Opdrachtgever is VDS HERWIJNEN gerechtigd tot een schadevergoeding van
  Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt
  opgezegd door VDS HERWIJNEN, treden Partijen in overleg voor de overdracht van
  nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan
  Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening
  van Opdrachtgever. VDS HERWIJNEN zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf
  inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
  daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. VDS HERWIJNEN is niet aansprakelijk wanneer
  zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de
  Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van VDS
  HERWIJNEN wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht
  van toeleveranciers van VDS HERWIJNEN, (ii) het niet naar behoren nakomen van
  verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan
  VDS HERWIJNEN zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheidbij de uitvoering van de dienst betrokken
  derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet
  en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van VDS
  HERWIJNEN of de door haar ingeschakelde
  derden,  (vii) brand, (viii)
  waterschade en (ix) overige situaties die naar het oordeel van VDS HERWIJNEN
  buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen
  tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien in geval van overmacht zijdens
  Opdrachtgever VDS HERWIJNEN voor een duur langer dan 5 maanden niet in staat is
  de overeengekomen Werkzaamheden op de overeengekomen wijze, tijden en data te
  verrichten, treden partijen in overleg en zal de Overeenkomst voor zover
  noodzakelijk worden aangepast.
 4. Indien Opdrachtgever zelf maatregelen treft
  waardoor VDS HERWIJNEN de werkzaamheden (tijdelijk) niet, of niet volledig kan
  uitvoeren of waardoor de werkzaamheden niet zinvol zijn, dan geeft dit geen
  recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in
  de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van VDS HERWIJNEN
  alleen geacht te bestaan indien VDS HERWIJNEN dit resultaat bij het aanvaarden
  van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare
  tekortkoming van VDS HERWIJNEN, is VDS HERWIJNEN uitsluitend gehouden tot
  betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever VDS HERWIJNEN binnen
  14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en VDS
  HERWIJNEN deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft
  hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat
  een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat
  VDS HERWIJNEN in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door VDS
  HERWIJNEN leidt tot aansprakelijkheid van VDS HERWIJNEN, is die
  aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de
  Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door
  Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet
  of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens VDS HERWIJNEN. Onder directe
  schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van
  directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de
  aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is in ieder
  geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij
  maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 4. VDS HERWIJNEN sluit uitdrukkelijk alle
  aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. VDS HERWIJNEN is niet aansprakelijk
  voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
  verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,
  vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Indien Opdrachtgever VDS HERWIJNEN voorziet
  van specifieke hulp- en reinigingsmiddelen komt alle schade door het gebruik
  van deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. VDS HERWIJNEN staat niet in voor een juiste
  en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens VDS HERWIJNEN
  verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens
  tekortschieten aan de zijde van VDS HERWIJNEN vervallen indien deze niet
  schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VDS HERWIJNEN binnen een jaar nadat
  Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop
  zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst
  tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van VDS HERWIJNEN.
 8. VDS HERWIJNEN is nimmer aansprakelijk voor
  schade aan een voertuig wat het bedrag overstijgt wat maximaal door haar
  verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen c.q.
  aanspraak/aanspraken) per jaar maximaal wordt uitgekeerd, doch slechts ten
  aanzien van directe schade (gevolgschade is uitgesloten). Opdrachtgever dient
  zelf te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering die schades
  dekt voor het voertuig van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal VDS HERWIJNEN
  uitdrukkelijk vrijwaren van alle schade wat het betreffende bedrag dat wordt
  uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van VDS HERWIJNEN, overstijgt.
 9. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor (vermeend) verlies en/of
  diefstal van zaken uit zijn/haar voertuig, in geval van het doen uitvoeren van
  onderhoud en/of reparatie aan het voertuig. Het wordt Opdrachtgever
  uitdrukkelijk aanbevolen om geen (kostbare) bezittingen in het voertuig achter
  te laten.

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor
  de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie,
  documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan VDS HERWIJNEN
  verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij
  van derden heeft verkregen en welke aan VDS HERWIJNEN zijn verstrekt ten
  behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart VDS HERWIJNEN van
  elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen
  met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en
  volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart VDS HERWIJNEN van
  alle aanspraken van medewerkers van Opdrachtgever voor schade ten gevolge van
  de Werkzaamheden van VDS HERWIJNEN, behoudens opzet of grove schuld zijdens VDS
  HERWIJNEN.

Artikel 17 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over
  de service van VDS HERWIJNEN of anderszins klachten heeft over de uitvoering
  van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
  mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding
  dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of
  schriftelijk gemeld worden via cleaning@vds-herwijnen.com met als onderwerp
  “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende
  onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil VDS HERWIJNEN de klacht in behandeling
  kunnen nemen.
 3. VDS HERWIJNEN zal zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
  reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot
  een oplossing te komen.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen VDS HERWIJNEN
  en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. VDS HERWIJNEN heeft het recht deze algemene
  voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene
  voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar
  aanleiding van de Overeenkomst tussen VDS HERWIJNEN en Opdrachtgever, worden
  beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
  tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
VOOR MEER INFO!