VDS HERWIJNEN – CAR CLEANING EN DETAILING

Algemene Voorwaarden VDS HERWIJNEN

Huib van der Sloot h.o.d.n. VDS HERWIJNEN
(hierna: VDS HERWIJNEN) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 76914348 en is gevestigd aan Industrieweg 11-02 te Vuren 

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de
hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

2. Aanbod:
iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten
door VDS HERWIJNEN.

3. Bedrijf:
de natuurlijke of rechtspersoon
die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die
niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: de Diensten die VDS HERWIJNEN
aanbiedt, zijn diverse schoonmaakwerkzaamheden aan voertuigen, zowel interieur
als exterieur.

6. Aannemer VDS HERWIJNEN die het werk
zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren

7. Hulpmiddelen: De Hulpmiddelen ten
behoeve van de Werkzaamheden door Aannemer ingezette middelen zoals
reinigingsmiddelen en materialen etc.

8. Object: het door Opdrachtgever
aangewezen voertuig waarvoor VDS HERWIJNEN de Werkzaamheden uitvoert.

9. Opdrachtgever:
de Consument die of het Bedrijf dat VDS HERWIJNEN heeft aangesteld, projecten
aan VDS HERWIJNEN heeft verleend voor Diensten die door VDS HERWIJNEN worden
uitgevoerd, of waaraan VDS HERWIJNEN een voorstel op grond van een Overeenkomst
heeft gedaan.

10. Overeenkomst:
elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en VDS
HERWIJNEN tot het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, alsmede ieder
schoonmaakcontract, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel
vormen.

11. Werkzaamheden:
wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt
er gedoeld op de schoonmaakwerkzaamheden alsmede aanverwante werkzaamheden in
de breedste zin van het woord.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op elk Aanbod van VDS HERWIJNEN, elke Overeenkomst tussen VDS HERWIJNEN en
Opdrachtgever en op elke dienst die door VDS HERWIJNEN wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten,
krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VDS HERWIJNEN aan Opdrachtgever aangeven
op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is
niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden
afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met VDS HERWIJNEN is
overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van
toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever
zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met
dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of
situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen
beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404
BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt
verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing
naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door VDS HERWIJNEN gedane aanbiedingen
zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. VDS HERWIJNEN is slechts aan een Aanbod
gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt
bevestigd. Niettemin heeft VDS HERWIJNEN het recht een Overeenkomst met een
(potentiële) Opdrachtgever om een voor VDS HERWIJNEN gegronde reden te
weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de
aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat
Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen
grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Termijnen in het Aanbod van VDS HERWIJNEN
zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het
moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van VDS HERWIJNEN heeft
aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan VDS
HERWIJNENte retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft
op het Aanbod per e-mail.

2. VDS HERWIJNEN is niet gehouden aan een
Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft
moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever
geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde
opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de
bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met VDS HERWIJNEN
wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan VDS HERWIJNEN wordt
toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met
VDS HERWIJNEN is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever
zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft
gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij VDS
HERWIJNEN met instemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met
de Dienstverlening en Opdrachtgever door middel van deze instemming afziet van
haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere
Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de
duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als VDS HERWIJNEN kan
de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is
gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar
verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te
komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en
medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever onverlet voor zover VDS HERWIJNEN ten tijde van de ontbinding
reeds (schoonmaak)werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Zowel Opdrachtgever als VDS HERWIJNEN kan
de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk
schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in
surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of wettelijke
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast of de betreffende
onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven
vermeld zich voordoet, is VDS HERWIJNEN nimmer gehouden tot restitutie van
reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

5. Ingeval van annulering van een reeds
bevestigde losse afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de Werkzaamheden, is
Opdrachtgever verplicht de volledige kosten te voldoen, tenzij anders
overeengekomen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Werkzaamheden

1. VDS HERWIJNEN zal zich inspannen om de
overeengekomen werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te
voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. VDS HERWIJNEN
staat in voor een professionele dienstverlening.

2. De omvang en de reikwijdte van de
Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn
gebaseerd op de Werkzaamheden zoals vastgelegd in de offerte dan wel de
opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen
het kader van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

3. De Werkzaamheden worden uitgevoerd op de
dagen en tijden waarop volgens de meest recente cao in het Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf geen toeslag voor bijzondere uren van toepassing is.
Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever dienen te worden
uitgevoerd op afwijkende dagen en tijden, wordt hiervoor een toeslag in
rekening gebracht conform de cao, tenzij anders overeengekomen.

4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie
en gegevens zijn de basis waarop de door VDS HERWIJNEN aangeboden Diensten en
de prijzen zijn gebaseerd.

5. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is
VDS HERWIJNEN niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever
op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen
Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden
opleveren voor VDS HERWIJNEN, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig
de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

6. VDS HERWIJNEN is gerechtigd om voor de
uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

7. VDS HERWIJNEN heeft het recht reclame te
maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.

8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering
van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of
niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft
aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet
tijdig is ontvangen door VDS HERWIJNEN of tijdens de uitvoering hinder
ondervindt in verband met een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever of
diens werknemers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en
risico van Opdrachtgever komen sprake is van vertraging, heeft VDS HERWIJNEN
recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en
bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven
genoemd komen niet voor vergoeding in aanmerking en komen voor rekening en
risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door VDS
HERWIJNEN verzochte informatie in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve
van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst . Bij gebreke
hiervan kan het voorkomen dat VDS HERWIJNEN niet in staat is alle
overeengekomen Werkzaamheden tijdig en volledig uit te voeren.

2. VDS HERWIJNEN is niet verplicht om de
juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
controleren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te
dragen dat:


Alle voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig en op de door
VDS HERWIJNEN gewenste wijze aan VDS HERWIJNEN ter beschikking worden gesteld;


VDS HERWIJNEN toegang krijgt tot
het voertuig door middel van een sleutel.


Het voertuig leeg wordt geruimd
alvorens aanvang wordt gemaakt met de Werkzaamheden. Bij gebreke hiervan dient
Opdrachtgever extra kosten te betalen.


Opdrachtgever voorafgaand aan de
Werkzaamheden het formulier invult en eventuele schades en bijzonderheden ten
aanzien van het voertuig vermeldt;


Opdrachtgever beschikt over een
adequate (inboedel en/of aansprakelijkheids)verzekering voor haar auto in
verband met de Werkzaamheden die VDS HERWIJNEN uitvoert aan de auto van
Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever;


Zij eigenaar is van het
betreffende voertuig, dan wel beschikt over een volmacht om Werkzaamheden door
VDS HERWIJNEN te laten verrichten aan het voertuig;


het voertuig wordt afgenomen op
het moment dat deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld,
oplevering van het voertuig geschiedt in beginsel op de door VDS HERWIJNEN
opgegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in
dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is VDS HERWIJNEN gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever
wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de
opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra
werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Hulpmiddelen

1. VDS HERWIJNEN is vrij in haar keuze van
Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij Partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De Hulpmiddelen blijven eigendom van VDS
HERWIJNEN tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden (meerwerk) en wijzigingen

1. Geringe afwijkingen van de overeengekomen
Werkzaamheden zullen indien deze naar inzicht van VDS HERWIJNEN noodzakelijk
zijn of door Opdrachtgever worden gewenst, in beginsel kosteloos worden
uitgevoerd, tenzij de omvang van de Overeenkomst zodanig of voor langere duur
dient te worden gewijzigd. In een dergelijk geval, is is Opdrachtgever
verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het
overeengekomen tarief. VDS HERWIJNEN is niet verplicht om aan dit verzoek te
voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte
Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien Opdrachtgever de inhoud of omvang
van de Overeenkomst met inbegrip van de overeengekomen Werkzaamheden, treden
partijen in overleg. De overeengekomen wijzigingen dienen schriftelijk te
worden vastgelegd. Indien naar inzicht van VDS HERWIJNEN noodzakelijk wordt de
oorspronkelijke opdrachtbevestiging aangepast. Opdrachtgever dient deze
aangevulde opdrachtbevestiging opnieuw te ondertekenen, waarna deze een onverbrekelijk
geheel vormt met de Overeenkomst.

3. Alle benodigde Hulp- en reinigingsmiddelen
zijn bij het Aanbod inbegrepen, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de
Werkzaamheden met behulp van speciale hulp- en reinigingsmiddelen worden
uitgevoerd. Opdrachtgever is gehouden om de hiervoor door VDS HERWIJNEN
gemaakte kosten te voldoen.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de door
partijen overeengekomen Werkzaamheden en zijn in beginsel exclusief
omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. VDS HERWIJNEN voert haar dienstverlening
uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is in beginsel inclusief
kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij expliciet anders
overeengekomen.

3. Wanneer VDS HERWIJNEN op locatie van
Opdrachtgever de Werkzaamheden uitvoert, zijn de bijkomende voorrijkosten tot
55 kilometer gratis, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van
derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door VDS HERWIJNEN haar ingezet
worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat
Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is
overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een
aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Werkzaamheden.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of
verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Indien sprake is van een periodieke
betalingsverplichting van Opdrachtgever, is VDS HERWIJNEN gerechtigd om de
geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de
Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van
tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de
prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming
van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met
een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na
mededeling van de prijswijziging aan VDS HERWIJNEN heeft laten weten gebruik te
willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag VDS HERWIJNEN er
gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft
ingestemd.

8. Prijswijzigingen die buiten de macht van
VDS HERWIJNEN worden veroorzaakt ten gevolge van wijzigingen in wet- en
regelgeving of wijzigingen in de geldende cao worden aan Opdrachtgever
doorberekend. VDS HERWIJNEN is slechts gerechtigd om de geldende prijzen en
tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige
prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor
zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens,
zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar
kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van VDS HERWIJNEN.

10. In geval van liquidatie, insolventie,
faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens
Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever
uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 11 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting
voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan
haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke
aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning
om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de
buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar
verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim
is, zal VDS HERWIJNEN zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de
wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien VDS HERWIJNEN meer of hogere kosten
heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in
aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

Indien VDS HERWIJNEN bij de uitvoering van de
Werkzaamheden in aanraking komt met (persoons)gegevens of andere vertrouwelijke
gegevens van Opdrachtgever gaat zij hier zorgvuldig mee en zal deze slechts
conform de geldende normen en voor zover noodzakelijk bij de uitvoering van de
Overeenkomst gebruiken. VDS HERWIJNEN legt deze verplichting tevens op aan de
door haar ingeschakelde derde, doch staat zij niet in voor het handelen van
deze derden.

 

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. VDS HERWIJNEN, is bevoegd de nakoming van
de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden, indien:

a.
Opdrachtgever de verplichtingen
uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.
VDS HERWIJNEN, na het sluiten van
de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen;

c.
Opdrachtgever bij het sluiten van
de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling
uitblijft of onvoldoende is;

d.
Indien door vertraging zijdens
Opdrachtgever niet langer van VDS HERWIJNEN kan worden gevergd dat zij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,
is  gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

e.
Indien zich omstandigheden
voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de
huidige vorm in redelijkheid niet van VDS HERWIJNEN kan worden gevergd;

f.
Opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan Opdrachtgever
al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek
daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is
gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest;

g.
Het bedrijf van Opdrachtgever
wordt geliquideerd;

h.
Opdrachtgever haar bedrijfsvoering
staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt;

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan
Opdrachtgever is VDS HERWIJNEN gerechtigd tot een schadevergoeding van
Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door VDS HERWIJNEN, treden Partijen in overleg voor de overdracht van
nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan
Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening
van Opdrachtgever. VDS HERWIJNEN zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf
inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 14 – Overmacht

1. VDS HERWIJNEN is niet aansprakelijk wanneer
zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de
Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van VDS
HERWIJNEN wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht
van toeleveranciers van VDS HERWIJNEN, (ii) het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan
VDS HERWIJNEN zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid  bij de uitvoering van de dienst betrokken
derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet
en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van VDS
HERWIJNEN of de door haar ingeschakelde
derden,  (vii) brand, (viii)
waterschade en (ix) overige situaties die naar het oordeel van VDS HERWIJNEN
buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen
tijdelijk of blijvend verhinderen.

4. Indien in geval van overmacht zijdens
Opdrachtgever VDS HERWIJNEN voor een duur langer dan 5 maanden niet in staat is
de overeengekomen Werkzaamheden op de overeengekomen wijze, tijden en data te
verrichten, treden partijen in overleg en zal de Overeenkomst voor zover
noodzakelijk worden aangepast.

6. Indien Opdrachtgever zelf maatregelen treft
waardoor VDS HERWIJNEN de werkzaamheden (tijdelijk) niet, of niet volledig kan
uitvoeren of waardoor de werkzaamheden niet zinvol zijn, dan geeft dit geen
recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in
de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van VDS HERWIJNEN
alleen geacht te bestaan indien VDS HERWIJNEN dit resultaat bij het aanvaarden
van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare
tekortkoming van VDS HERWIJNEN, is VDS HERWIJNEN uitsluitend gehouden tot
betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever VDS HERWIJNEN binnen
14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en VDS
HERWIJNEN deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft
hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat
een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat
VDS HERWIJNEN in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door VDS
HERWIJNEN leidt tot aansprakelijkheid van VDS HERWIJNEN, is die
aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de
Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door
Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet
of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens VDS HERWIJNEN. Onder directe
schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van
directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de
aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is in ieder
geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij
maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

4. VDS HERWIJNEN sluit uitdrukkelijk alle
aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. VDS HERWIJNEN is niet aansprakelijk
voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,
vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Indien Opdrachtgever VDS HERWIJNEN voorziet
van specifieke hulp- en reinigingsmiddelen komt alle schade door het gebruik
van deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6. VDS HERWIJNEN staat niet in voor een juiste
en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens VDS HERWIJNEN
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens
tekortschieten aan de zijde van VDS HERWIJNEN vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VDS HERWIJNEN binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop
zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst
tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van VDS HERWIJNEN.

8. VDS HERWIJNEN is nimmer aansprakelijk voor
schade aan een voertuig wat het bedrag overstijgt wat maximaal door haar
verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen c.q.
aanspraak/aanspraken) per jaar maximaal wordt uitgekeerd, doch slechts ten
aanzien van directe schade (gevolgschade is uitgesloten). Opdrachtgever dient
zelf te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering die schades
dekt voor het voertuig van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal VDS HERWIJNEN
uitdrukkelijk vrijwaren van alle schade wat het betreffende bedrag dat wordt
uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van VDS HERWIJNEN, overstijgt.

9. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor (vermeend) verlies en/of
diefstal van zaken uit zijn/haar voertuig, in geval van het doen uitvoeren van
onderhoud en/of reparatie aan het voertuig. Het wordt Opdrachtgever
uitdrukkelijk aanbevolen om geen (kostbare) bezittingen in het voertuig achter
te laten.

 

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor
de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie,
documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan VDS HERWIJNEN
verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij
van derden heeft verkregen en welke aan VDS HERWIJNEN zijn verstrekt ten
behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart VDS HERWIJNEN van
elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen
met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en
volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart VDS HERWIJNEN van
alle aanspraken van medewerkers van Opdrachtgever voor schade ten gevolge van
de Werkzaamheden van VDS HERWIJNEN, behoudens opzet of grove schuld zijdens VDS
HERWIJNEN.

 

Artikel 17 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over
de service van VDS HERWIJNEN of anderszins klachten heeft over de uitvoering
van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding
dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of
schriftelijk gemeld worden via cleaning@vds-herwijnen.com met als onderwerp
“Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende
onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil VDS HERWIJNEN de klacht in behandeling
kunnen nemen.

3. VDS HERWIJNEN zal zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot
een oplossing te komen.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen VDS HERWIJNEN
en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. VDS HERWIJNEN heeft het recht deze algemene
voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar
aanleiding van de Overeenkomst tussen VDS HERWIJNEN en Opdrachtgever, worden
beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

× Contact opnemen